Programi

1. Informacijska pisarna Društva "UP" nudi celostne informacije o problematiki zasvojenosti, možnostih obravnave ter o programih, ki le-to ponujajo. Delo poteka večinoma individualno po predhodnem dogovoru po telefonu, osebno ali po e-pošti: drustvo.up@siol.net . Informacijska pisarna poteka v Ljubljani na sedežu društva ter v Trbovljah v prostorih Centra za socialno delo Trbovlje. 

Organizacija sprejema v mednarodni terapevtski program DIANOVA in komuno Gruppo Valdinievole omogoča zdravljenje odvisnosti v tujini tistim uporabnikom, ki se želijo umakniti iz tveganega domačega okolja, z možnostjo kasnejše vključitve v naš program Reintegracija. Društvo opravi vse potrebno za sprejem v želeno skupnost v tujini, pred vstopom se opravijo usmerjeni pogovori za preverjanje in krepitev motivacije ter pogovori s svojci in uredi potrebno vstopno dokumentacijo. Preko kontaktov z delavci v posamezni skupnosti društvo spremlja potek in napredek posameznika. 

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ poteka na Kersnikovi 3 v Ljubljani.  Nudi podporo svojcem zasvojenih od prvega soočenja z drogo, dalje podporo ob uvidu v situacijo, motivacijske pogovore, pomoč pri načrtovanju in izpeljavi načrta za reševanje problema, podporo ob socialni rehabilitaciji v abstinenčnih programih vse do končne vključitve v normalno življenje. Srečanja so 2. in 4. delovni torek v mesecu od 19h do 21.30. Na srečanja lahko PRIDETE brez najave VSI - tudi tisti, ki vam je to prvo srečanje z Društvom "UP".

DATUMI SREČANJ V LETU 2018:
 • 09. in 23. Januar
 • 13. in 27 Februar
 • 13 in 27 Marec
 • 10. in 24. April
 • 8. in 22. Maj
 • 12. in 26. Junij
 • 10. in 24. Julij
 • 14. in 28. Avgust
 • 11. in 25. September
 • 09. in 23. Oktober
 • 13. in 27. November
 • in 11. December 

Šola življenjskih veščin je program predavanj strokovnjakov, ki delujejo na različnih področjih urejanja zasvojenosti. Predavanja in razgovori s strokovnjaki so vsak 3. torek v mesecu od septembra do junija. Program je namenjen izobraževanju in osveščanju svojcev ter zainteresirane javnosti. Predavanja so za udeležence brezplačna in odprta za javnost. Trajajo 3 šolske ure in vključujejo tudi diskusijo z aktivno udeležbo slušateljev. 

Predavanja za strokovne delavce in prostovoljce so organizirana na pobudo učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Izvajajo jih strokovni delavci Društva "UP".

2. Svetovalnica; vključitev v svetovalno-terapevtsko obravnavo v tem programu je možna po zaključku ali po predčasnem izstopu iz programa Reintegracija, kadar je za nadaljevanje obravnave izkazana potreba in/ali motivacija. V program Svetovalnica se lahko vključijo tudi drugi abstinenti, ki predhodno niso bili vključeni v program Reintegracija, pa se na društvu "UP" oglasijo s prošnjo ali potrebo po svetovalno-terapevtski pomoči zaradi težav, ki so na različne načine povezane z zasvojenostjo. V program Svetovalnica se lahko vključijo tudi še aktivni uživalci z visoko mero motivacije za vzpostavitev abstinence in nadaljnjo svetovalno terapevtsko delo. Program svetovalnice je namenjen tako zasvojenim kot tudi njihovim bližnjim ter predstavlja podporo pri pridobivanju novih odnosnih in doživljajskih izkušenj na poti proti bolj kvalitetnemu, odgovornemu in samostojnemu življenju. Program poteka v individualni in skupinski obliki, lahko pa tudi v obliki družinskega in partnerskega urejanja. Vključuje tudi različne oblike druženja in sodelovanja kot na primer družabne igre, izobraževalno pogovorne delavnice, športne, kulturne in ustvarjalne aktivnosti, ki jih izvajajo naši prostovoljci. Program poteka v Ljubljani in v Trbovljah. 

Svetovanje v zaporih nudi podporno pomoč osebam, ki so na prestajanju zaporne kazni, v obliki individualnih terapevtskih pogovorov znotraj zavoda. Naš cilj je, da zasvojenim z osebnimi obiski zagotovimo ustrezne informacije in skupaj z njimi izdelamo načrt pomoči - s ciljem doseganja abstinence že v času prestajanja kazni zapora in kasnejše vključitve v terapevtsko okolje rehabilitacije. V kolikor se po prestani zaporni kazni zasvojenci odločijo za socialno rehabilitacijo, opravi Društvo UP vse potrebno za sprejem v terapevtsko skupnost Dianova, Gruppo Valdinievole, program Reintegracija,...  

3. PODPORA MLADOSTNIKOM: Program deluje od marca 2005 in se ves čas kvalitativno nadgrajuje v skladu s spremembami v družbi. Program je namenjen mladim, ki eksperimentirajo z drogo in/ali alkoholom oz. je stopnja zasvojenosti pri njih že prepoznana, ter njihovim bližnjim. Namen programa je opustitev uporabe vseh nedovoljenih, in v kolikor je to možno, tudi dovoljenih drog. Pozornost se v programu namenja tudi kompenzacijam, ko je abstinenca od psihoaktivnih substancže vzpostavljena. Poleg opustitve uporabe psihoaktivnih snovi je končni cilj programa sposobnost kvalitetnega preživljanja časa, zdrave zabave in zadovoljujoči odnosi. V program so vključeni tudi svojci mladostnika, z namenom opolnomočenja družine in mladostnika v njej ter, da bi skupaj osvojili tiste vzorce vedenj, ki omogočajo konstruktivnejše obvladovanje osebnih izzivov in tistih, ki prihajajo iz širšega okolja. Program poteka v obliki individualnih, družinskih in partnerskih svetovanj ter skupinskih aktivnosti (za mladostnike in starše). Družimo pa se na ustvarjalen, družaben, športen in z naravo povezujoč način. Sodelovanje sodelujoče spodbuja k razvijanju kvalitetnejših navad in prepoznavanju lastnih moči, k samospoštovanju in uresničevanju v odnosih, izobraževanju ali delu, pa tudi k zdravemu načinu zadovoljevanja svojih potreb.

V okviru programa Podpora mladostnikom - mlado življenje brez droge poteka tudi nadaljevalni program, ki je preventivnega značaja in je namenjen mladim, ki so zaključili program "Podpora mladostnikom - mlado življenje brez droge" ter drugim, ki želijo svojo osebnostno rast dograjevati v skupini sovrstnikov in s strokovno podporo. Program poteka skupinsko, dvakrat mesečno ter po želji tudi individualno, družinsko ali partnersko. Program ponuja tako doživljajske, športne, družabne in kulturne aktivnosti, kakor tudi mentorske in prostovoljske izzive.

Preventivne delavnice za osnovnošolce, dijake in starše Društvo "UP" pripravlja z namenom osveščanja ciljne populacije glede rabe in zlorabe drog, izrabe prostega časa ter vrednostnega sistema. Cilj je zmanjšanje tveganega vedenja, ki vodi v uporabo drog. Način dela: teoretični uvod, delo po skupinah, diskusija. Izvajalci so strokovni delavci Društva "UP".

​4. PROGRAM REINTEGRACIJA; program deluje od leta 1999 in je prvi bivanjski program na območju RS. Namenjen je nekdanjim uživalcem nedovoljenih drog. Cilj programa je nudenje podpore in pomoči pri ponovnem vključevanju v življenje brez drog. Zaželeno je sodelovanje svojcev oz. ključnih oseb iz uporabnikove socialne mreže. Je celodnevni program in omogoča bivanje od ponedeljka do petka. V svetovalno delo se lahko vključijo tudi drugi, ki potrebujejo podporo oz. storitev individualnih pogovoro in/ali se ne želijo vključiti v bivalni del programa. Program traja šest mesecev, vendar se lahko, v skladu z uporabnikovimi cilji in potrebami, tudi podaljša. 

Vključujemo uporabnike, ki jim vstop v program predstavlja zadnji korak v nizu predhodnih obravnav v drugih programih (terapevtske skupnosti, komune, substitucijski programi) ali kot samostojen korak vzdrževanja abstinence brez predhodnih obravnav. Ker je program visokopražen, je zahtevana abstinenca od vseh dovoljenih in nedovoljenih drog. 

Zagovorništvo naših uporabnikov, predstavlja dodaten glas za uporabnika pri uveljavljanju pravic v različnih ustanovah in drugod.