Predstavitev

»UP« Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije je nevladna, neprofitna in nestrankarska humanitarna organizacija, s statusom društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva na zasebnem ter sistemskem nivoju.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1993 zaradi osebne stiske posameznikov.

S požrtvovalnim delom, predvsem prostovoljcev, se je razvilo v močno društvo s petimi redno zaposlenimi. Danes je eno vodilnih na področju reševanja problematike zasvojenosti v Sloveniji.

Pobude

Društvo »UP« je v letih svojega delovanja dalo naslednje pobude in s tem prispevalo k sistemskemu reševanju problematike zasvojenosti :

 • Ureditev zobozdravstvenih storitev za zasvojence, ki so jim jih zaradi strahu pred okužbami s HIV in Hepatitis C odklanjali. (junij 1994)
 • Predlogi za spremembo zakonodaje na Ministrstvu za pravosodje, ker so bili uživalci prepovedanih drog izenačeni s psihiatričnimi bolniki, s predlogom ukrepa obveznega zdravljenja namesto zaporne kazni za zasvojence, za kazniva dejanja do 3 let. (junij 1995)
 • Predlog na Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve za dodelitev socialne pomoči zasvojencem v času rehabilitacije v terapevtskih skupnostih ali komunah. (februar1996)
 • Urejanje državljanstva prek varuha Človekovih pravic in zunanjega ministrstva. (avgust 1996)
 • Predlogi za ustanovitev Urada za droge v Ljubljani.
 • Predlog za ustanovitev Urada za droge RS.
 • Sodelovanje pri pripravi Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in obravnavi uživalcev prepovedanih drog (ZPUPD).
 • Pobude in sodelovanje pri pisanju Nacionalnega programa na področju drog 2002 – 2008, ki še danes nima akcijskega načrta in se ni izvajal.
 • Priprava zakonskih predlog za mirno reševanje sporov in za spremembo davčne zakonodaje v okviru PIC: davčna olajšava za zaposlitev ozdravljenih zasvojencev.
 • Uveljavljanje olajšav pri dohodnini za člana, ki je v programu socialne rehabilitacije.
 • Predlog za umik Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in obravnavi uživalcev prepovedanih drog (ZPUPD) iz osnutka Zakona o pokrajinah.

Nameni in cilji

 • Nuditi celostno informacijo o problemu zasvojenosti in o reševanju tega problema.
 • Izobraževanje svojcev in širše populacije o različnih oblikah zasvojenost, o njeni dinamiki, delo z mediji in širšo javnostjo.
 • Motivirati čim večje število zasvojenih za vključitev v abstinenčne rehabilitacijske programe in s tem v življenje brez droge.
 • Informirati in osveščati slovensko javnost in tako omogočiti uspešnejše reševanje problematike.
 • Prizadevati si za zmanjševanje predsodkov proti zasvojenim in za destigmatizacijo zasvojenih.
 • Spodbujati preventivne programe in preventivno delovanje.
 • Nuditi strokovno pomoč zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja za prepoznavanje, soočenje in reševanje problematike zasvojenosti.
 • Mreženje z drugimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju zasvojenosti.
 • Izboljšati dostop do storitev na področju reševanja problematike zasvojenosti, širjenje storitev na lokalni nivo.
 • Širjenje in spodbujanje prostovoljstva.
 • Prizadevati si za sistemsko uveljavitev enakih možnosti za vse, ki iščejo pomoč na tem področju.
 • Sodelovanje z državnimi organi in lokalnimi skupnostmi pri iskanju sistemskih rešitev problematike.
 • Dejavno vplivanje na nacionalni program s področja drog, socialnega varstva, javnega zdravja in druge politike.